امید ادیبی

امید ادیبی

تدریش خصوصی کاراته – کیک بوکسینگ – ام ام ای توسط سنسی امید ادیبی

جهت تماس با سنسی امید ادیبی به سایت ایشان مراجعه فرمایید .

سایت سنسی امید ادیبی