برچسب: حق بیمه 1398

0

حق بیمه اختیاری سال ۹۸

حق بیمه اختیاری سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش حقوق مبلغ پرداخت حق بیمه اختیاری سال ۹۸ حق بیمه اختیاری (حداقل حقوق )  برای یک ماه مبلغ : ۴,۲۳۲,۰۹۸  ریال معادل چهار ميليون و...