برچسب: حق بیمه 98

0

حق بیمه اختیاری سال 98

حق بیمه اختیاری سال 1398 با توجه به افزایش حقوق مبلغ پرداخت حق بیمه اختیاری سال 98 حق بیمه اختیاری (حداقل حقوق )  برای یک ماه مبلغ : 4,232,098  ریال معادل چهار ميليون و...